Twój Koszyk

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Bio Market Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ogrodowa 12 (dalej „My”, „Bio Market” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.biofamily24.pl (dalej „Bio Market”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@biofamily24.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Bio Market sp. z o.o., ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na biofamily24.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bio Market?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z biofamily24.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności  w Oficjalnym Sklepie biofamily24.pl;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie biofamily24.pl;
 • obsługi reklamacji (zwroty i wymiany) na biofamily24.pl lub w Oficjalnym Sklepie biofamily24.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu biofamily24.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Bio Market;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Bio Market lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Bio Market;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Bio Market, towarów Oficjalnego Sklepu Bio Market lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Bio Market oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Bio Market między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz Bio Market, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, telefon i adres (w przypadku zamówienia przez kuriera) lub
 • adres email, login, hasło, telefon (w przypadku zamówienia przez paczkomat).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Bio Market.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Bio Market oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Bio Market, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Bio Market robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym biofamily24.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez biofamily24.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


POLITYKA PRYWATNOŚCI 


I.    DEFINICJE

Użytej w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

Bio Market sp. z o.o. – Bio Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ogrodowa 12 (61-821 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000696196, kapitał zakładowy w wysokości 1.023.000,00 zł, NIP 7831764778, REGON 368322112.

Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży na warunkach określonych w ww. regulaminie.

Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Bio Market sp. z.o.o. znajdujący się pod adresem internetowym https://biofamily24.pl

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat.

Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie strony internetowej www.biofamily24.pl.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Bio Market sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Bio Market sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Bio Market sp. z o.o., za pośrednictwem Serwisu.

II.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu są przetwarzane przez Bio Market sp. z o.o., który jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury przetwarzane są w celu:

1. Założenia Konta Klienta i realizacji zamówień. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

2. Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Bio Market sp. z o.o., jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Bio Market sp. z o.o. może skutkować niemożnością świadczenia przez Bio Market sp. z o.o. na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik, który przekazał Bio Market sp. z o.o. swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Użytkownik może zwrócić się do Bio Market sp. z o.o.  z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila: kontakt@biofamily24.pl

III.    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Bio Market sp. z o.o. jako administrator przekazanych przez Użytkowników danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto Bio Market sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników były:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem;

2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, w tym danych osobowych i danych o karcie kredytowej, jakie są w obecnej chwili dostępne.

Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych Bio Market sp. z o.o. informacji, jest organizacja przechowywania przez Bio Market sp. z o.o.  danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z Internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

Dla bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:

1. Ustanowić login i hasło składające się z co najmniej 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych do Konta Klienta, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie;

2. Zachować login i hasło do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim;

3. Po zakończonej sesji należy wylogować się z Konta Klienta. W tym celu należy kliknąć link „Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji;

4. Korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. Korzystać z Serwisu za pośrednictwem zaufanych Urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.

Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając z Serwisu za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.

IV. POLITYKA COOKIES
Bio Market sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że Użytkownik poruszając się po Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Serwis. Pliki te pozwalają Serwisowi rozpoznać preferencje Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia, oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Pliki cookies są najczęściej używane do:

• zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,

• identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,

• zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,

• pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w Serwisie,

• wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług w Serwisie. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies?

Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Serwisu, dzięki czemu może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies Bio Market sp. z o.o.  nie przechowuje danych osobowych Użytkowników, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Bio Market sp. z o.o. cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE
1. Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1.1. Konfiguracji Serwisu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,

b. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

a. rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,

b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Bio Market sp. z o.o.,

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania,

1.4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Bio Market sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Urządzenia. Brak wyrażenia akceptacji plików cookies nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.